Coworkingová centra jako smart huby v území

Od roku 2005 začala ve světě vznikat tzv. coworkingová centra. Motivací ke vzniku těchto sdílených pracovních prostor byla touha po budování komunity nezávislých profesionálů, kteří spolu budou spolupracovat na různých projektech. Velmi rychle se tento koncept ze San Franciska rozšířil prakticky do celého světa. Velkému rozmachu coworkingových center pomohlo jistě i to, že nabízejí finančně dostupné kvalitně vybavené sdílené kanceláře. Ty si mohou dovolit i začínající a malé firmy.

Nyní coworkingová centra budují také nadnárodní kapitálové společnosti, stávají se běžnou součástí developerských projektů ve velkých městech a zdaleka už je nevyužívají jen mladí lidé a začínající podnikatelé, tzv. start-upy. Kanceláře v coworkingu si na časově omezenou dobu objednávají i velké firmy, které tak vykrývají své operativní časově omezené potřeby. Flexibilita a nezávislost v některých případech přebíjí ducha vzájemné spolupráce, který stál u zrodu tohoto fenoménu.

U nás se počet coworkingů blíží ke stovce a najdeme je už i v menších městech. Mohou se coworkingová centra stát centrem rozvoje místní komunity?

Návaznost na knihovny

V ČR je velká historie knihoven, které vždy byly komunitním, informačním, kulturním a vzdělávajícím centrem obcí. S příchodem internetu byly díky státní podpoře knihovny v menších obcích prvním a mnohde i jediným veřejně přístupným místem k internetu. Role knihoven je stále nezastupitelná a budou mít stále své místo. Jejich často stísněné prostory a relativně úzké specializované zaměření však neposkytují velké možnosti rozsáhlejších komunitních aktivit. Tuto roli by mohla dobře převzít právě coworkingová centra, která často disponují rozsáhlejšími prostorami, konferenčními sály a personální kapacitou pro pořádání komunitních aktivit. Díky bytostnímu zaměření na podnikání, inovace a využívání nejmodernějších technologií se tak stávají ideálním místem, kde se budou propojovat místní komunity, technologie a informace. Mohou tak vytvářet chytrý rozcestník, tzv. smart hub, kde každý z dané lokality získá nasměrování, které potřebuje.

Pokud vyjdeme z logiky „digitálních dvojčat“, která je vlastní digitální transformaci, a tedy i její územní vertikále, kterou nazýváme Smart City, pak můžeme pracovat s modely sítě smart hubů se službami pro komunity o přibližně 10–20 tisíci obyvateli. Těmi jsou jak místní části velkých měst, tak i spádová území tzv. obcí s rozšířenou působností. Tato síť pak zajišťuje komunitní rozvoj a služby podle společného vzoru. To pomůže pro změnu příslušných kompetenčních a finančních modelů, které zajistí udržitelnost tohoto snažení.

Příklad z Humpolce

Jedním takovým coworkingem, který má ambici být více než jen pracovní místo pro komunitu lidí pracujících na volné noze je Cowork Spolu v Humpolci. V tomto městě s necelými 11 tisíci obyvateli vzniká na rozloze více než 600 m2 inovační centrum se silným sociálním dopadem. Představme si jej jako možný vzor pro vznikající smart huby na venkově. V této souvislosti můžeme mluvit o Demonstrátoru podle metodiky RASC. Jsme totiž připraveni sdílet zkušenosti a potřebné nástroje pro provoz. Současně chceme být aktivní v organizaci dalšího postupu v národním i středoevropském prostoru.

Obr. 1 – Prostory Coworku Spolu v Humpolci v areálu firmy Profil Nábytek, a.s. (Budova A a budova B)

Jádrem fyzické podoby dvojčete je otevřený sdílený prostor s recepcí nabízející drobné občerstvení a oddělenou zasedací místností. Dále centrum obsahuje členská kancelářská místa typu open space, uzavřené kanceláře pro 2 až 8 osob a přednáškové sály až pro 150 osob. Provozovatelem je sociální podnik Coworkingové družstvo Spolu, který se zaměřuje na integraci osob se zdravotním handicapem do běžného života. V první fázi byla vytvořena tři pracovní místa pro tuto cílovou skupinu zaměstnanců, celkem coworking zaměstnává 6 osob a další jsou zapojeni formou dobrovolnické činnosti či externí spolupráce. S narůstající konferenční činností budou postupně přibývat další pracovní místa.

Na činnosti coworkingu se ovšem podílí i další sociální podniky z regionu. Marketingové aktivity zajišťuje sociální podnik PTL, s.r.o., catering pro semináře a konference sociální podnik Chráněné dílny Vysočiny, od různých sociálních podniků jsou odebírány suroviny pro prodej občerstvení, dalším sociálním podnikem je řešen pravidelný úklid prostor atd. Nové sociální podniky pak budou vznikat v areálu smart hubu, kde jsou další prostory vhodné i pro drobnou výrobu. Prostor coworkingu budou pro sociální rehabilitaci a vzdělávací aktivity využívat také místní neziskové organizace, např. Centrum denních služeb Medou.

Obr. 2 – Vizualizace prostoru recepce

Místní rozměr je podtržen také úzkou spoluprací s Místní akční skupinou Společnost pro rozvoj Humpolecka, která sdílí prostory coworkingu a jak členům, tak dalším subjektům v regionu zprostředkovává informace týkající se rozvojových aktivit a případných dotačních příležitostí.

Připravuje se i spolupráce s místními základními a středními školy na projektové výuce se zaměřením na technické vědy.

Obr. 3 – Síť sociálních podniků, které se podílejí na provozu coworku v Humpolci.

Architektonické pojetí, vybavení a výzdoba vyjadřují šetrný vztah k životnímu prostředí, respekt k lidské důstojnosti a přínosy spolupráce. Na aktivitách centra se podílí desítky odborníků formou pravidelných přednášek, seminářů a konferencí.

Obr. 4 – Půdorys vstupní části coworku (Budova A)

Moderní informační technologie jsou základem každého kvalitního coworkingu. Vlastní informační systém Coworkingového družstva Spolu tak zajišťuje kompletní on-line správu členství v coworkingu, přihlašování na akce, rezervaci zasedacích místností a obsahuje také nástroje pro navazování nových kontaktů. Např. na obrazovce v coworkingu se promítají kontakty na uživatele, kteří se v prostorách právě nacházejí a kteří mají zájem o spolupráci. K tomu postačuje pouze odpovídající nastavení v profilu uživatele a čipem či přihlášením v aplikaci potvrzení vstupu do coworkingu. Na webu se zobrazuje on-line přehled o aktuálním vytížení coworkingu a dostupnosti zasedacích místností.

Součástí nabízených služeb je i rychlý barevný tisk do formátu A3 využívající čipového přihlášení. Např. registrovaný uživatel si může poslat tiskový soubor na tiskárnu z domova a druhý den při návštěvě coworkingu se mu po přiložení čipu k tiskárně stránky ihned vytisknou.

Dopady smart hubu na region

Dopady na místní komunitu takovéhoto coworkingu jsou v několika oblastech:

 • Vytvoření pracovních míst pro lidi s handicapem.
 • Využívání místních zdrojů pro většinu činností.
 • Poskytování moderního zázemí pro stávající i nové podnikatele.
 • Podpora „síťování“, navazování nových kontaktů a spolupráce.
 • Zvyšování vzdělanosti v oblasti využívání informačních technologií, zdravého životního stylu a osobního rozvoje.
 • Rozvíjení spolupráce mezi podnikatelskými subjekty a neziskovými organizacemi, mladšími a staršími, zdravými a lidmi s handicapem.
 • Přivedení nových návštěvníků do města a tím posílení místního cestovního ruchu.

Je toto cesta?

Na rozdíl od velkých měst jsou na venkově možnosti komunitního života omezenější. Není zde široká nabídka klubů, chybí zázemí vysokých škol, kulturní vyžití není příliš bohaté. Smart hub může být centrem setkávání a propojování. I když se na malých městech lidé osobně znají, praxe ukazuje, že facilitace setkávání vytváří nové formy spolupráce, ke kterým by jinak nedošlo. Prostor je i na hlubší spolupráci s příslušným městem, pro které jsou prostory coworkingu neutrálním místem pro setkávání s občany nad aktuálními řešenými záležitostmi v území.

V Humpolci jsou otevřeni pro sdílení svého know-how a vytvořeného informačního systému, který je škálovatelný pro využití i v dalších místech.

 

Chcete budovat podobný hub ve svém městě?

Už coworking provozujete a chtěli byste jej pozvednout na vyšší úroveň?

 • Poskytneme informační systém pro správu přístupu uživatelů k internetu.
  • Zajišťuje bezpečnost místní sítě a ochranu provozovatele při nezákonné činnosti některého z uživatelů coworkingu.
  • Řízení vstupu do prostor coworkingu včetně otevírání příslušných dveří dle nastavených přístupových práv uživatele.
  • Třístupňová přístupová struktura: veřejně dostupný web, informace pouze pro členy, administrátorská část s právy pro operátory a administrátory.
 • Staňte se atraktivnější pro své stávající i nové uživatele.
  • Začleníme vaše místo do našich marketingových aktivit.
  • Formou sdíleného členství může cestující člen jednoho coworku využít i váš cowork, aniž by musel platit další paušál. Vy dostanete zaplaceno za čas, který u vás „hostující“ člen strávil. Váš člen získá v rámci jednoho paušálu větší přidanou hodnotu, tzn. spíše přejde na vyšší paušál.
 • Pomůžeme s přípravou odborných akcí a komunikací s místními aktéry.
  • Vysvětlíme principy sociální ekonomiky a pomůžeme se založením sociálního podniku.
  • Poskytneme dlouhodobou podporu a školení při začleňování osob s handicapem do pracovního procesu.
  • Zprostředkujeme férové dodavatele podpůrných služeb a produktů.